Glavni projekat hidrotehničkih instalacija hotela Breza u Kolašinu

Awesome Image

  • Klijent:
    „CG RESORT“ DOO Tivat
  • Datum:
    2020-2021
  • Vrijednost:
  • Lokacija:
    Kolašin, Montenegro

Naš tim je izradio Glavni projekat hidrotehničkih instalacija savremenog turističkog kompleksa Breza u Kolašinu, koji se sastoji od „kondo“ hotela, kategorije *****.

Projekat hidrotehničkih instalacija obuhvata rješenja:

– unutrašnjeg sistema vodovoda i kanalizacije,

– spoljašnjeg sistema vodovoda i kanalizacije,

– sistema spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže,

– sistema za odvodnjavanje i prečišćavanja svih vrsta otpadnih voda…

LOKACIJA:

UP194 koju čini dio katastarskih parcela 1108/2 i 1106/18 i UP 182 koju čini dio katastarske parcele 1109/1, u zahvatu DUP-a “Breza“, KO Kolašin

INVESTITOR:

„CG RESORT“ DOO Tivat