Glavni projekat hidrotehničkih instalacija hotela sa 5* u Kolašinu

Awesome Image

  • Klijent:
    Montenegro Luxury Hotels and Resorts d.o.o.
  • Datum:
    2020-2021
  • Vrijednost:
  • Lokacija:
    Kolašin, Montenegro

Naš tim je izradio Glavni projekat hidrotehničkih instalacija luksuznog hotela u Kolašinu, kategorije *****.

Projekat hidrotehničkih instalacija obuhvata rješenja:

– unutrašnjeg sistema vodovoda i kanalizacije,

– spoljašnjeg sistema vodovoda i kanalizacije,

– sistema spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže,

– sistema za odvodnjavanje i prečišćavanja svih vrsta otpadnih voda…

LOKACIJA:

dio UP 259, dio UP 272, dio UP 273, dio UP 274, DUP Breza, Kolašin
kat. parcele 1088/1,1089/5,1089/1,1089/4,1089/3 – KO Kolašin

INVESTITOR:

Montenegro Luxury Hotels and Resorts d.o.o.