Revizija glavnog projekta kanalizacionog sistema (zona 4,5,6)– faza II, Danilovgrad

Awesome Image

 • Klijent:
  VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD
 • Datum:
  2022.
 • Vrijednost:
  7 000 000 Eura
 • Lokacija:
  Danilovgrad, Crna Gora

Nik Com je revident cjelokupne tehničke dokumentacije  u sklopu glavnih projekata sekundarne kanalizacione mreže zona 4, 5 i 6  u Danilovgradu.  Ukupna dužina kanalizacionih kolektora, kiji su predmet projekta je oko 24 km.

Trenutno, grad Danilovgrad pokriven je na manjem dijelu svog područja kanalizacionim sistemom, a otpadne vode se odvode direktno u rijeku Zetu. Ostale otpadne vode se ispuštaju u septičke jame. Predmet projekta je  sistem kanalizacione mreže,
kako bi se obezbijedilo pouzdano prikupljanje otpadnih voda, koje će se tretirati na budućem PPOV Danilovgrad. Dio projekta  obuhvata i rekonstrukciju postojećeg kanalizacionog sistema. Novi kanalizacioni sistem je podjeljen na 6 zona, a ovim glavnim projektom su obrađene zone 4,5 i 6 .