Revizija glavnog projekta PPOV u Beranama

Awesome Image

  • Klijent:
    DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I OPSTINA BERANE
  • Datum:
    2017
  • Vrijednost:
  • Lokacija:
    Berane, Montenegro

Tim stručnjaka kompanije Nik Com je vršio reviziju kompleksne tehničke dokumentacije u sklopu glavnog projekta postrojenja za precišćavanja otpadnih voda (PPOV) u Beranama. Kapacitet PPOV je 27.000 ekvivalentnih stanovnika (ES).

Glavni projekat postrojenja za precišćavanja otpadnih voda (PPOV) u Opštini Berane se sastoji od sledećih 11 knjiga:

KNJIGA 1 – TEHNOLOSKI PROJEKAT
KNJIGA 2 – HIDROTEHNICKI PROJEKAT
• Sveska 2.1 – Glavni projekat unutrasnje i spoljne hidrotehnicke instalacije za objekat
• Sveska 2.2 – Glavni projekat vodovodne infrastructure za prikljucenje PPOV
• Sveska 2.3 – Glavni projekat regulacije vodotoka Makva 2
• Sveska 2.4 – Glavni projekat zastite platoa PPOV
• Sveska 2.5 – Glavni projekat osiguranja lijeve obale Lima u okviru lokacije PPOV
• Sveska 2.6 – Glavni projekat unutrasnjih i spoljnih hidrotehničkih instalacija, čuvarska kuća, laboratorija, radionica
KNJIGA 3 – MASINSKI PROJEKAT
KNJIGA 4 – ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT JAKE STRUJE
• Sveska 4.1 – Glavni projekat elektrotehnickih instalacija za PPOV
• Sveska 4.2 – Glavni projekat trafo stanice 10/0,4 kVA I prikljucnih 10kV vodova
KNJIGA 5 – ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT SLABE STRUJE
KNJIGA 6 – PROJEKAT ARHITEKTURE I KONSTRUKCIJE
• Sveska 6.1 – Glavni projekat arhitekture adminsitrativne zgrade, radionice i stražare
• Sveska 6.2. – Glavni projekat konstrukcije adminsitrativne zgrade, radionice i stražare
• Sveska 6.3. – Glavni projekat konstrukcije komore za otpadne vode
• Sveska 6.4. – Glavni projekat konstrukcije rezervoara za ujednačavanje sa tehničkim mostom
• Sveska 6.5. – Glavni projekat konstrukcije sistema za uklanjanje mirisa
• Sveska 6.6. – Glavni projekat konstrukcije muljne zgrade
• Sveska 6.7. – Glavni projekat konstrukcije objekta za prethodnu obradu
• Sveska 6.8. – Glavni projekat konstrukcije SBR rezervoara
• Sveska 6.9. – Glavni projekat konstrukcije WAS rezervoara
• Sveska 6.10. – Glavni projekat nasipa platoa

KNJIGA 7 – PROJEKAT NIVELACIJE I SAOBRACAJNICA
KNJIGA 8 – PROJEKAT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
KNJIGA 9 – ELABORAT PROTIV POZARNE ZASTITE
KNJIGA 10 – ELABORAT O ZASTITI I ZDRAVLJU NA RADU
KNJIGA 11 – PROJEKAT ORGANIZACIJE I TEHNOLOGIJE GRADJENJA